زگیل تناسلی و عفونت‌های دهانه رحم با کولپوسکوپی، لیزر،کرایو یا فریز متناسبه با شرایط بیمار