سزارین / زایمان طبیعی
(زایمان فیزیولوژیک/زایمان طبیعی در آب/ زایمان طبیعی بی درد)