مانند دردهای لگنی ، چسبندگی های لگنی، خونریزی های غیرطبیعی رحمی، بی نظمی های قاعدگی و اختلالات هورمونی